FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

Debatt

Debattörerna tycker att detaljplanen för Ryssbergen är en av mest ogenomtänkta de sett.

”Upphäv planen
för Ryssbergen”

Debatt 12:09 | 03 december 2018

Detaljplanen för Ryssbergen är förmodligen den värsta och en av de absolut mest ogenomtänkta vi sett i Nacka. Det anser företrädare för Naturskyddsföreningen Nacka, Nätverket Rädda Ryssbergen och Nacka Miljövårdsråd.

Under sommaren var detaljplanen för Ryssbergen ute på samråd. Över 100 yttranden kom in, vilket är mycket! Samtliga miljöorganisationer i Nacka lämnande in djupt kritiska yttranden liksom även många privatpersoner. Även natur- och trafiknämnden kom in med ett kritiskt yttrande. Men kanske mest intressant är länsstyrelsens svar på detaljplanen. Länsstyrelsen har en viktig roll i den fysiska planeringen då de ska verka för att riksintressen tillgodoses och att miljökvalitetsnormer för luft och vatten följs. 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att föreslagen utformning av planen bland annat medför att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs och att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet avseende översvämningsrisk samt att viktig information gällande miljökvalitetsnormer för vatten saknas i planhandlingarna.
Vidare säger länsstyrelsen att större delen av planområdet, sett till sina höga naturvärden, bör ingå i det framtida naturreservatet Ryssbergen. Länsstyrelsen har utöver detta en mängd kritiska synpunkter och kräver en lång rad utredningar, exempelvis att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Men vi vill särskilt lyfta frågan om dagvattenhanteringen och ekosystemtjänster. 

Föroreningshalterna i dagvattnet kommer att öka och det smutsiga dagvattnet kommer till största delen att rinna ut i Saltsjön och en mindre del i Järlasjön. Länsstyrelsen skriver att ”kommunen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna kan följas och för att uppnå detta behöver utsläppen minskas och inte öka som de förväntas göras med planen.”

Det innebär att Nacka kommun bryter mot EU:s vattendirektiv och att planen är olaglig. Vi tvivlar starkt på att Nacka kommun kan presentera lösningar på detta problem och att planen mycket väl kan fällas i domstol på grund av detta. Likadant med många av de andra olösta frågorna. 
Nacka kommun inledde för ett antal år sedan ett projekt om ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Det utmynnade i kartor där de viktigaste områdena för ekosystemtjänster på Sicklaön markerades. Föga förvånande var Ryssbergen det område som fick högst värde. Varför lägger ni ner tid och resurser på ett så viktigt projekt och sen bara struntar i resultatet?

Detaljplanen för Ryssbergen är förmodligen den värsta och en av de absolut mest ogenomtänkta vi sett i Nacka och då har vi tyvärr sett många ogenomtänkta detaljplaner under årens lopp. Den strider mot samtliga relevanta nationella och lokala miljömål, den strider mot kommunens dagvattenpolicy och den förstör viktiga ekosystemtjänster. Den tar skog i anspråk som används flitigt av skolor och förskolor och om planen genomförs är det i stort sett bara branterna kvar, som inte är särskilt lämpliga för förskolebarn.

Vi undrar om Nacka kommun har en plan B om ni inte kan genomföra detaljplanen? Har man över huvud taget kalkylerat med det? Om inte, är detta verkligen ett ansvarsfullt sätt att planera på?
Istället för att göra fler utredningar som kommer ta tid och resurser i anspråk för ett projekt som mycket väl kan fällas i miljödomstolen, om inte länsstyrelsen upphävt planen innan dess, menar vi att ni bör avbryta planeringen och låta hela Ryssbergen bli naturreservat! 

Ronny Fors och Hanna Nilsson
Naturskyddsföreningen Nacka
Annika Drougge
Nätverket Rädda Ryssbergen
Jan Åman
Nacka Miljövårdsråd

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG