FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Urban

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
25 maj 2018

Sedan bygget på granntomten startade för drygt två år sedan har Anna Lena Renqvist ifrågasatt lämpligheten i att bygga bostadshus på marken. Kommunen själv medger att det blev fel i detaljplanen.

Nybygge vattenfyller hennes tomt

Boo 07:49 | 13 februari 2018

Att bygga två flerfamiljshus på en gammal sommarstugetomt visade sig vara svårare än det var tänkt. Grannen Anna Lena Renqvist är trött på att hennes fruktträdgård svämmas över. Kommunen säger att det var ett misstag.

Annons Annons

2015 köpte ett numera avvecklat fastighetsbolag en sommarstugetomt i Kummelnäs med byggrätt för två bostadshus.

Runt årsskiftet 2015/2016 var utbyggnaden av kommunalt VA till området färdigt. Strax därpå lämnade byggbolaget in en ansökan om att bygga två flerfamiljshus på sammanlagt 176 kvadratmeter, med sammanlagt sex bostäder.

Bygglovet överklagades, bland annat för att husets höjd inte ansågs överensstämma med detaljplanen. Ett nytt bygglov utfärdades i juni 2016. I slutet av augusti krävde länsstyrelsen att byggherren slutade med den så kallade länshållningen av vatten på tomterna efter misstanke om att det var grundvatten som pumpades. Om det är grund- eller dagvatten som ställer till det är dock inte klarlagt.

Tomterna ligger i ett avrinningsområde till Sågsjön och marken är vattensjuk, enligt grannarna och kommunen.I november 2016 stoppades bygget och ett antal undersökningar av mark- och vattenförhållandena genomfördes. I en rapport från januari 2017 skriver konsultföretaget Sweco att ”kommunen inte borde ha gett bygglov med de nivåer som de (byggföretaget) bygger efter”.

Kommunen beställde kort därpå en egen utredning som delvis motsade Swecos rapport.  Under 2017 anlades en stenkista för att kunna ta hand om vattnet och ett pumpsystem installerades för att hålla husgrunderna torra.

Flera undersökningar
I oktober 2017 kontaktade Anna Lena Renqvist och Kummelnäs vägförening Nacka kommun och hävdade att det runnit ut vatten från byggtomterna sedan sommaren. Kommunen beslutade om ett åtgärdsföreläggande som krävde att byggherren inom tre månader garanterade att vattnet tas om hand på den egna tomten.
 
I december genomförde Sweco på uppdrag av Valento, som nu är ansvarig byggherre, en undersökning som visar att byggherren i stort har åtgärdat bristerna.
I en färsk rapport från bygglovsenheten står dock att det inte går att utesluta att vattnet på Anna Lena Renqvists tomt kommer från stenkistan, som ligger direkt i anslutning till tomtgränsen.

Pumpar för att hålla torrt
Rapporten ifrågasätter också lämpligheten i att bygga på ett sätt som kräver att en dräneringspump hela tiden är igång för att hålla vatten borta från huskroppen.
– Det är ingen risk med den här metoden. Den (pumpen) kan stå avstängd flera dagar utan att det påverkar huset, säger Paulauskas Rimvydas på Valento.
– Sen håller vi på att titta på en lösning för att det pumpade vattnet ska ledas direkt ner till sjön. Då är det noll procents risk, säger han.

Anna Lena Renqvist understryker att det för henne inte handlar om ett motstånd mot själva bygget.
– Jag har inget emot att de bygger, det behövs bostäder i Stockholm, men jag vill inte få min fruktträdgård förstörd, eller att de barnfamiljer som köper de här bostäderna ska få ta den ekonomiska smällen om det blir problem med husen.

Nacka kommun: ”Det blev fel”

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande menar att bygget är ett misstag. Byggbolaget själva säger att de har åtgärdat problemen.

Cathrin Bergenstråhle säger sig inte vara inläst på de tekniska detaljerna i ärendet, men hävdar att det inte fanns så mycket för kommunen att göra när byggbolaget ansökte om att få bygga.
– Det fanns redan en byggrätt för tomten i detaljplanen. Om bygget inte strider mot den finns det ingen möjlighet för oss att säga nej till bygglov. Det finns rättspraxis som visar detta. Sen är det upp till fastighetsägaren att klara av att bygga och hantera de speciella utmaningarna, säger hon och fortsätter:
– Det borde inte ha varit någon byggrätt på den här tomten. Det var en miss i detaljplanen, tycker jag. Precis som det är olämpligt att lägga en byggrätt i en sjö var det här en olämplig plats med för mycket vatten i marken. Men sådant kan vara svårt att bedöma i detaljplaneskedet. Många sanka tomter går utmärkt att bebygga.  

Tror på snar säljstart
Bostadsrätterna låg under hösten ute till försäljning på Hemnet för drygt 5,5 miljoner kronor, men drogs tillbaka. För att husen ska få tas i bruk krävs ett godkänt slutbesked från kommunen. Ett sådant är enligt kommunens bygglovsenhet att vänta inom den närmaste månaden.

Paulauskas Rimvydas på Valento är övertygad om att de kommer få ett godkänt slutbesked och att de ska kunna börja sälja bostäderna inom de kommande veckorna.

Så ni bedömer att vattensituationen är löst?
– Ja, den är löst. Vi har uppfyllt alla krav.

Annons Annons
#METOO
/link/1abce002bfe04b509e5c5c72755b167e.aspx

De vill lyfta samtal om sex

Elever tar strid mot övergrepp
MEST LÄST IDAG