FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Cecilia, Siss...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
22 november 2017

Magnus Förnberg

Snabbguide till Värmdövalet

Val 2014 09:25 | 09 september 2014 Osäker på hur du ska rösta på söndag? Här är en snabbguide för dig som ännu inte bestämt sig?
Nacka Värmdö Posten har ställt följande frågor till de ledande politikerna i respektive parti.

1. Vilket är det största lokala miljöproblemet och vad vill du göra åt det?
2. Bilköerna från Värmdö in mot Stockholm är periodvis enorma, vad behövs göras för att få bättre flyt i trafiken?
3. Flera storföretag har på senaste tiden etablerat sig i norra Storstockholm. Hur vill du locka fler stora arbetsgivare till Värmdö?
4. Värmdö tar emot relativt få flyktingar. Kan vi göra mer och hur många tycker du är rimligt att ta emot varje år?
5 Hur ska ni skapa bostäder som unga har råd att bo i?

Monica Pettersson, M:

1. ”Fortfarande är utsläppen från hushållen det allvarligaste problemet och det löser vi genom fortsatt utbyggnad av VA.”

2. ”Bygg Slussen med bussterminal, infartsparkeringar, fler behöver börja resa kollektivt, österleden behövs, förbifart Stockholm måste byggas.”

3. ”Vi behöver kunna erbjuda möjlighet till företagsetableringar, vi måste avsätta mark, infrastrukturen i form av trafiken måste lösas.”

4. ”Det avtal vi har med migrationsverket är rimligt, det handlar inte bara om att ta emot, utan vi ska också kunna arbeta för att de ska kunna etablera sig i vårt samhälle.”

5. ”Det byggs nu mycket nytt i Värmdö, det kommer byggas studentlägenheter och mindre lägenheter. Eftersom mycket nytt byggs så kommer det att komma igång en flyttrörelse där äldre billigare lägenheter blir lediga när medborgarna flyttar till de nya områdena.”

Annika Andersson Ribbing, S:

1. ”Det är två: övergödningen av Östersjön och vägtrafikens utsläpp. Snabb utbyggnad av kommunalt VA och mobila latrintömningsstationer för båtar. Attraktiva bussresor, fler som arbetar lokalt. Laddstolpar för elbilar och en vätgasanläggning.”
 
2. ”Behåll reversibel Grisslingeraka – trimma rondeller. Bygg ”Genomfart Hemmesta” med undergångar, inga rödljus. Fyrfilig och reversibel Mölnvik-Slussen. Fler infarts-p, bussar med wifi och ladduttag. Fler arbetsplatser och minskad elevflykt.”
 
3. ”Vår Affärsplan Värmdö föreslår bättre bredband, fler arbetsplatser och bättre kommunal service. Bussen till Slussen utan straffskatt och avgiftsfri Skurubro. Investera i lärare för attraktiva skolor. Bättre matchning jobbsökande-företag.”
 
4. ”Ja, vi kan göra mer. Vi klarar inte ens vårt åtagande. Vi behöver bygga fler hyresrätter. Då slipper vi en onödig vi/dem-konflikt. För att klara vår framtida välfärd måste vi bli fler händer, fler som jobbar och betalar skatt.”
 
5. ”Det går att bygga billigare. Kommunen äger mark. Enklare hus, låg p-norm. Bygg där det finns infrastruktur. Flyttbara bostäder med tillfälliga bygglov kostar under 5 000 kr/mån för 32 m2. Vi har pekat ut plats för 500 hyreslägenheter.”

Ina Ununger, C:

1. ”Vatten och avlopp i fritidsområden måste ses över. Utsläppen från enskilda avlopp i kommunen som negativt påverkar såväl Östersjön som våra havsvikar och större sjöar. Vi ser en snabbare takt av anslutningar till det kommunala avloppsnätet.”

2. ”Bygget av Slussen och Skurubron kommer att än mer påverka bilköer och vi vill därför driva på ett beslut för båtpendling. Vi vill se båtar från Kolvik, Torsbyviken, Ålstäket in till city. Även från Gustavsberg till Saltsjöbaden för hopdockning med Saltsjöbanan.”

3. ”Vi vill främst stärka den samlade insatsen för en starkare näringslivsutveckling för de små och medelstora företagen. Oavsett storlek på företag måste kommunen ha en långsiktig plan och aktiv marknadsföring för vilka typer av företag man vill locka.”

4. ”Det är vårt medmänskliga ansvar att ta emot fler flyktingar och asylsökande, vilket inkluderar fler
ensamkommande flyktingbarn. Några specifika siffror kan vi inte förutsäga, vi vill se en god planering för mottagande på kort och lång sikt.”

5. ”20-procentmålet, främst för små hyresrätter, måste infrias. Vi ser även att bygga på höjden kan vara ett alternativ, där det passar in i miljön och olika kollektiva boenden såsom till exempel studentbostäder. På kortare sikt, har vi föreslagit mobila bostäder på platser där tillfälligt bygglov kan ges.”

Max Ljungberg, MP:

1. ”Största problemen är en övergödd Östersjö och försämrat grundvatten. Vi vill ha snabbare utbyggnad av VA, fler restaurerade våtmarker, båtbottentvättar och slamtömningsstationer för fritidsbåtar. Och vi vill rena Farstaviken.”

2. ”Vi vill bygga ut cykel- och gångvägar samt infartsparkeringar. Öka kollektivtrafikens turtäthet och införa enhetstaxa. Vi vill också arbeta för bilpooler i bostadsområden och pröva system för att stimulera samåkning.”

3. ”Planera för arbetsplatser och utveckla industriområdet Ekobacken till det som var tänkt, införa företagslotsar, stimulera utvecklingen av kulturutbud och turism och förbättra kommunens information och stöd till företag.”

4. ”Vi vill öka mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och även ta emot fler andra flyktingar än idag. Exakt antal är svårt att precisera och beror på situationen i omvärlden.”

5. ”Vi vill alltid bygga blandade bostadsområden där det ska ingå små bostäder som lämpar sig för unga. De närmaste projekten är i i Charlottendal, Munkmora och Brunn. I Charlottendal planeras också studentbostäder.”

Anders Gullander, FP:

1. ”I dagsläget är påverkan på våra vatten och hav ett stort problem. Vi vill se en fortsatt snabb utbyggnad av kommunalt VA. Vi är också för små, enskilda eller samfällda, avloppslösningar där kommunens nät inte kommer fram inom en rimlig tid.”

2. ”Bättre kollektivtrafik, bussfil hela vägen och fler infartsparkeringar, då minskar bilpendlingen. Det förutsätter att bussarna går ända in till Slussen. Förbifart Hemmesta och planfri korsning i Ålstäket minskar köerna inom kommunen.”

3. ”Kommunen måste bli bättre på att informera om fördelarna som tex boendekvalitet, kommunikationer till Värmdö etc och att hjälpa företagen att hitta mark eller lokaler att hyra. FP:s mål är minst en större arbetsgivare till Värmdö före 2018.”

4. ”Det ligger just nu ett förslag om att öka antalet nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. FP tycker det är en bra målsättning och poängterar samtidigt att vi måste se till att våra löften hålls beträffande bostäder etc.”

5. ”Nybyggnationer inom Värmdö kommun ska göras för olika åldersgrupper och med olika ekonomiska förutsättningar. De planerade husen vid Charlottendal är ett bra exempel på lägenheter som kan passa ungdomar. Vi vill se mer av den varan.”

Stefan Dozzi, KD:

1. ”Trafikproppar och köbildningar är ett miljöproblem som våra kommuninnevånare lider av och här måste vi politiker agera kraftfullt. Både för miljöns skull men naturligtvis också för att människor inte ska behöva sitta i bilköer långa stunder.”

2. ”Bredda påfarten upp på Skurubron omgående och se till att kollektivtrafiken blir effektivare och väl använd. På sikt måste den stora trafikmängden kunna passera Stockholms centrum utan att behöva åka igenom för att ta sig från söder till norr.”

3. ”Genom att erbjuda ett helt nytt kommunalt stöd med nära samverkan och med hjälp att finna bra och lämplig mark för företagen att etablera sig i Värmdö. Vi måste skapa en företagsvänlig infrastruktur och bemötande i Värmdö.”

4. ”Vi ska ta vårt medmänskliga ansvar, vilket vi gör bra i Värmdö. Ett problem är bristen på bostäder. Vi måste bygga fler hyresrätter.  Vi har höjt upp vårt mottagande. Vi följer det antal som länsstyrelsen vill att vi tar emot, vilket är en rimlig nivå för Värmdö.”

5. ”Genom att förhandla fram fler billiga hyresrätter med byggbolagen då de etablerar bostäder. Och själva bygga billiga och bra hyresrätter öronmärkte för ungdomar, vilket går bra att göra. Och konvertera befintliga kommunala byggnader till hyresrätter.”

Mats Skoglund, V:

1. ”Transporter står för mer än hälften av utsläppen av växthusgaser varav personbilarna står för ungefär 65 procent. Vi vill satsa på mer och bättre kollektivtrafik, klokt placerade infartsparkeringar, snabb utbyggnad av gång- och cykelvägar.”
 
2. ”Genom att fler reser kollektivt. Särskilda busskörfält. Låg enhetstaxa med sikte på nolltaxa. Genom en ombytesterminal vid Ingarökrysset blir det möjligt med fler målpunkter utan sämre turtäthet. Bussen måste bli det bästa resalternativet.”
 
3. ”En välfärd det går att lita på. Fler klimatsmarta hyresrätter med rimlig hyra. Attraktiva kultur- och naturupplevelser. Genom att erbjuda planlagd mark för arbetsplatsändamål. I första hand måste vi locka mindre och medelstora företag hit.”

4. ”Värmdö kommun skall ta emot det antal flyktingar länsstyrelsen begär. I år ville länsstyrelsen teckna avtal att ta emot 45 flyktingar (nyanlända). Bara V ställde upp på det. Alla andra partier enades om att ta emot 30 flyktingar.”
 
5. ”Bygg årligen 500 klimat­smarta hyresrätter med rimliga hyror. Många av dem blir lämpliga också för unga. I stället för att sälja mark för bostadsbyggande till högsta möjliga pris måste kommunen ta ett bostadspolitiskt ansvar.”

Carl Emanuelsson, Fi:

1. ”Vi vill att Värmdö kommun tar ansvar för att förbättra Östersjöns tillstånd. Kommunen ska alltid ha ett hållbart perspektiv i kommunala upphandlingar och i de detaljplaner som tas fram när kommunens expansion planeras. ”

2. ”Fi vill minska bilberoendet i kommunen och satsa på en spårbunden kollektivtrafik. Vi vill att kommunen ska bidra med fler hållbara alternativ som cykelbanor, bil/båtpooler, laddstolpar till elbilar i de fall kollektivtrafiken inte når alla.”

3. ”Genom goda kommunikationer med en bra kollektivtrafik, samt tillgång till fler hyresrätter och tillgänglig service för invånarna, så vill vi skapa ett bra och hållbart klimat för företag på Värmdö.”

4. ”Så länge krig och förföljelser tvingar människor att fly från sina hem så måste de samhällen som lever i fred och är öppet demokratiska ta sitt solidariska ansvar och välkomna dem. Värmdö har resurser för att vara en tillflyktsort för alla.”

5. ”Hyresrätter måste prioriteras i detaljplanearbetet och på kommunala tomter. Vi vill att Värmdö bostäder ska bygga hyresbostäder i ekonomiska och klimatsmarta material. Nej till marknadshyror.”

Hans Jangeby, ÄD:


1. ”Det finns en rad olika miljöproblem. Till exempel sophämtning med utökad sortering, enskilda avlopp och vattenrening, samt trafikmiljöer som skapar buller. Värmdöbor kan lämna förslag i ÄD så alla kan rösta om förslaget i fullmäktige som motion.”

2. ”Det är ett komplext problem som experter och Värmdöbor kan lösa tillsammans utan politiker. Vi har forum på nätet och kan ordna andra forum för diskussion och ta fram förslag i opposition. Alla värmdöbor kan engagera sig och lämna förslag i ÄD.”

3. ”Vi tror Värmdöborna har de bästa förslagen som kan diskuteras på ÄDs nätforum och i lokaler. De bästa förslagen röstas fram i ÄD och tas fram som motion till KF som sedan alla Värmdöbor kan rösta om och som sedan företräds av våra ledamöter.”

4. ”ÄD har ingen åsikt. Vi delegerar alla förslag och beslut  till Värmdöborna själva. Vi är Värmdöbornas förtroendevalda  och ”säljer” inte in lösningar eller åsikter. Det är värmdöbor som har åsikter inte ÄD.”

5. ”Det finns en rad olika åtgärder som kan genomföras för att få en mycket bättre bostadsmarknad. Vi företräder alltid majoriteten i alla omröstningar och har ingen egen annan ideologi än mer demokrati.”

Fotnot: SD har som enda parti valt att inte svara.

SPORT
/link/c03d9cc0fd154a8bafbe147310003dbb.aspx

Vill att fler ladies ska lira

Värmdös damlag vill växa
MEST LÄST IDAG